Regulamin i umowa dołączenia do KSP

Poniżej znajduje się regulamin platformy Klubu Szalonych Pęset, w którym zostały opisane m.in. zasady korzystania z serwisu, informacje o pakietach w ramach których można uzyskać dostęp do treści cyfrowych stanowiących zawartość platformy, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy,  zasady składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub serwisu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: klubszalonychpeset@gmail.com

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,

3. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem www.klubszalonychpeset.pl 

4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.klubszalonychpeset.pl/regulamin 

5. Administrator – Krystyna Szelągowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Klub Szalonych Pęset Krystyna Szelągowska”, Myśliwska 7a 05-126 Nieporęt, NIP 1131050335

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.

3. Do korzystania z Serwisu oraz treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:

a. dostęp do Internetu,

b. jeden z systemów operacyjnych: Windows, MacOS, Android, iOS,

c. najnowsza wersja lub jedna z dwóch wersji poprzedzających następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari, Edge

d. posiadanie aktywnego adresu e-mail

4. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez konieczności podawania danych osobowych, ale dodanie komentarza, zapis do newslettera, kontakt z Administratorem lub zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych wymaga podania określonych danych osobowych.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

6. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu uzyskania dostępu do zawartości Platformy.

3. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do zawartości Platformy, co oznacza, że Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Platformie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Platformy. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4. W okresie, w którym możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na stworzeniu Kupującemu możliwości zapisania się na listę oczekujących i otrzymywania wiadomości e-mail związanych z Platformą.

5. Jeżeli Sprzedawca udostępnia w ramach Platformy opcję zapisu do newslettera, a Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

6. Samo przeglądanie strony głównej Platformy jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości Platformy jest odpłatne.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem z Platformy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratora.

2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Administratora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Pakiety

1. Dostęp do zawartości Platformy możliwy jest w ramach jednego z trzech pakietów:

a. pakiet nr 1 zapewniający dostęp przez okres jednego miesiąca,  

b. pakiet nr 2 zapewniający dostęp przez okres trzech miesięcy, 

c. pakiet nr 3 zapewniający dostęp przez okres sześciu miesięcy.

2. Ceny pakietów prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Platformy oraz w trakcie składania zamówienia i prezentują się następująco:

a. pakiet 1 – 259 zł,

b. pakiet 2 – 597 zł,

c. pakiet 3 – 1059 zł.

3. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy. Kupujący ma jednak możliwość przed wygaśnięciem subskrybcji/dostępu przedłużenia dostępu o kolejny okres miesiąca, trzech miesięcy lub sześciu miesięcy. Przedłużenie o okres miesiąca, trzech lub sześciu miesięcy będzie możliwe w tej samej cenie jak ta obowiązująca w chwili zakupu dostępu po raz pierwszy.

§ 6

Zakup lub przedłużenie dostępu do zawartości Platformy

1. Zakup dostępu do zawartości Platformy odbywa się poprzez wybór pakietu umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze pakietu, Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem www.klubszalonychpeset.pl .W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących zawartość Platformy.

3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia i odpowiadają metodom płatności dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4. Przedłużenie dostępu następuje po ponownym dodaniu do koszyka właściwego pakietu.

§ 7

Korzystanie z Platformy

1. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz treści cyfrowych dostarczanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz

Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:

1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,

2. wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Serwisie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,

3. publikowanie w Serwisie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,

4. korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,

podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,

5. korzystanie z treści dostępnych w Serwisie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Serwisem,

udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.

3.W przypadku niedozwolonego korzystania z Serwisu, Administrator wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę zawartą z Użytkownikiem poprzez wysyłkę stosownej informacji na adres e-mail przypisany do konta użytkownika oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do konta użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje w takiej sytuacji prawo do jakiejkolwiek rekompensaty za utracony dostęp do zakupionych treści. Niewykorzystany okres traktowany jest jako kara umowna za niedozwolone korzystanie z Serwisu.

§ 6

Płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166, numer KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444. 

2. Dokonując płatności, Użytkownik korzysta z usługi świadczonej przez podmiot obsługujący płatność. Administrator nie ma dostępu do danych płatniczych – widzi jedynie 4 ostatnie cyfry karty płatniczej użytej przez Użytkownika przy płatności.

3. Użytkownik zawierając umowę z Administratorem oraz wybierając określony pakiet wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

4. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Administratora.

§ 8

Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator zapewnia całodobowy dostęp do Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej.

2. Administrator zapewnia wsparcie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Wszelkie awarie i usterki można zgłaszać poprzez wysłanie zgłoszenia na adres klubszalonychpeset@gmail.com.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn wynikających z:

a. przerw w dostawie usługi lub niedostępności Serwisu, które będą niezależne od Administratora lub będących następstwem zdarzeń, których Administrator przewidzieć nie mógł,

b. niepoprawnego funkcjonowania Serwisu niezależnego od Administratora, w szczególności będącego wynikiem problemów leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej,

c. dostępu do kont funkcjonujących w ramach Serwisu przez osoby nieautoryzowane ze względu na okoliczności leżące po stronie Użytkownika,

d. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci przez Użytkownika: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych,

e. działań i zaniechań Użytkownika, w tym w szczególności z korzystania przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przyjętymi zwyczajami,

f. siły wyższej.

4. W razie uznania jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora związanej z Serwisem, odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości kwoty zapłaconej przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.

5. Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Administratora nie mają zastosowania do Konsumenta. Począwszy od 01.06.2020 r., postanowienia te nie mają również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

§ 9

Szczególne uprawnienia Konsumenta

1. Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy zawartej z Administratorem dotyczącej dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i został powiadomiony o utracie tego prawa, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (następuje to poprzez checkbox stosownej treści zawarty w formularzu zamówienia). Odpłatne szkolenia, do których Użytkownik uzyskuje dostęp w ramach opłaconej subskrypcji, stanowią treści cyfrowe niezapisane na trwałym nośniku, wobec tego zastosowanie ma przytoczony przepis ustawy o prawach konsumenta.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,

c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Reklamacje

1. Administrator zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi treści cyfrowe wolne od wad.

W razie stwierdzenia wadliwości dostarczonych treści cyfrowych lub chęci złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej klubszalonychpeset@gmail.com

2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, przedmiot i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.

§ 11

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a. zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. zawarcie i wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c. obsługa reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

d. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

e. obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

f. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

g. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

h.wysyła newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie- art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego, inni podwykonawcy związani ze Administratorem umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie Administratora przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Użytkownik może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Administratora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Administrator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Użytkownika do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Użytkownika jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

6. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Administratorem, zapisać się do newslettera, zawrzeć umowę.

8. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:

Google Analytics,

Facebook Custom Audiences,

Vimeo.

9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://lashschool.pl/polityka-prywatnosci.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronach Serwisu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownik, który posiada konto użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z Administratorem ze skutkiem natychmiastowym.

3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca  2020 r.

 

Umowa dołączenia do Klubu Szalonych Pęset 

Zawarta w Nieporęcie, w dniu zakupu dostępu

pomiędzy Krystyną Szelągowską zamieszkałą ul. Myśliwska 7a, 05-126 Nieporęt, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Klub Szalonych Pęset Krystyna Szelągowska z siedzibą przy ul. Myśliwska 7a, 05-126 Nieporęt, NIP 1131050335, zwaną w dalszej części umowy jako „KSP”

 

a

 

KLUBOWICZEM

 

zwany(a) w dalszej części umowy jako „Klubowicz”.

 • 1

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest współpraca w zakresie uczestnictwa w Klubie Szalonych Pęset przez Klubowicza na  zasadach określonych w niniejszej umowie.

 

 • 2

Obowiązki KSP 

KSP oferuje Klubowiczowi: 

 1. a) udział w webinarach oraz transmisjach na żywo prowadzonych w ramach Klubu Szalonych Pęset,
 2. b) dostęp do mini lekcji wideo tworzonych przez KSP,
 3. c) uczestnictwo w wyzwaniach oraz akcjach motywacyjnych organizowanych przez KSP,
 4. d) dostęp do bazy materiałów do pobrania,
 5. e) rabaty na szkolenia stacjonarne oraz on-line trenerów KSP,
 6. f) dla wybranych osób, raz w miesiącu audyt profilu w mediach społecznościowych,
 7. g) możliwość skorzystania z cyklicznych rabatów na wydarzenia branżowe, produkty w sklepach partnerskich, szkolenia,
 8. h) dostęp do zamkniętej grupy dla Klubowiczów KSP, w której będą odbywały się wszystkie wymienione wydarzenia i akcje,
 9. i) w okresie uczestnictwa w Klubie, dostęp do zapisanych materiałów edukacyjnych na platformie KSP.
 • 3

Obowiązki Klubowicza

 1. Klubowicz zobowiązuje się uiszczać na rzecz KSP kwotę abonamentu z wybranego pakietu.
 2. Klubowicz zawierając umowę z Klubem Szalonych Pęset oraz wybierając określony pakiet, 3 lub 6 miesięczny, wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet, określony w  § 5. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 3. Klubowicz w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Administratora.
 4. KSP nie wyraża zgody na utrwalanie obrazu i dźwięku treści webinarów, transmisji na żywo, mini lekcji video za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń bez zgody trenerów Klubu. W przypadku utrwalenia przez Klubowicza obrazu lub dźwięku za zgodą Organizatora mogą być one wykorzystane przez Klubowicza na zasadach określonych przez trenerów KSP.
 5. Klubowicz nie ma prawa wykorzystywać w żadnych innych celach niż prywatne materiałów, uzyskanych podczas webinarów (karty pracy) otrzymanych od KSP. Rozpowszechnianie, przekazywanie osobom lub podmiotom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie wyżej wymienionych materiałów dla celów innych niż prywatne, w szczególności dla celów zarobkowych lub szkoleniowych osób trzecich jest zabronione.
 6. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków określonych w umowie, zwłaszcza w zakresie terminowego regulowania należności określonych w § 5 .
 • 4

Czas trwania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na okres odpowiadający wybranemu pakietowi i obowiązuje od dnia jej zawarcia.
 2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 istnieje możliwość przedłużenia niniejszej umowy na aktualnych warunkach.
 3. W przypadku braku przedłużenia członkostwa, Klubowicz zostaje usunięty z tajnej grupy oraz traci możliwość dostępu do zapisanych materiałów dostępnych na platformie KSP.
 4. Nie wywiązanie się z obowiązków Klubowicza określonych w § 4 wiąże się z natychmiastowym usunięciem go z zamkniętej grupy, utracie członkostwa w Klubie Szalonych Pęset i brakiem możliwości dołączenia ponownie podczas najbliższego naboru.
 5. Klub Szalonych Pęset może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku opóźnienia płatności przekraczającej 14 dni, lecz nadal jest się zobowiązanym do comiesięcznej opłaty wynikającej z wybranego pakietu. 

 

Płatności

 

 1. W związku z realizacją umowy każdy Klubowicz zobowiązany jest uiszczać opłatę na rzecz Klubu Szalonych Pęset, w zależności od wybranego pakietu, jednorazowo:
 1. pakiet 1 (1 miesiąc) – 259 zł brutto,
 2. pakiet 2 (3 miesiące) – 597 zł brutto,
 3. pakiet 3 (6 miesięcy) – 1059 zł brutto,

lub jako miesięczny abonament w formie płatności cyklicznej:

 1. pakiet 1 (1 miesiąc) – 259 zł brutto,
 2. pakiet 2 (3 miesiące) – 199 zł brutto,
 3. pakiet 3 (6 miesięcy) – 176,50 zł brutto. 
 1. Jeśli został udzielony przez Klub Szalonych Pęset rabat, wtedy obowiązuje cena po rabacie według naliczenia Klubu Szalonych Pęset. 
 2. Klubowicz dokonuje płatności od razu po dodaniu wybranego pakietu do koszyka i kliknięciu przycisku finalizacji zamówienia. W trakcie trwania abonamentu płatności pobierane są automatycznie przez Operatora Płatności  (PayU S.A) z podanej przez Klubowicza karty płatniczej.
 • 6

Warunki rezygnacji z członkostwa

 1. KSP i Klubowicz mają prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez podania przyczyn.
 2. W trakcie trwania wybranego abonamentu można zrezygnować z członkostwa w Klubie Szalonych Pęset, lecz nadal jest się zobowiązanym do comiesięcznej opłaty wynikającej z wybranego pakietu. 
 3. Wszelkie reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mailowy: klubszalonychpeset@gmail.com                                
 4. KSP rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji KSP poinformuje Klubowicza drogą mailową, przesyłając wiadomość na adres wskazany przez Klubowicza.
 5. Zawiadomienie o reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko Klubowicza datę oraz wybrany pakiet. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany przez Klubowicza.
 • 7

Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Klub Szalonych Pęset Krystyna Szelągowska ul. Myśliwska 7a, 05-126 Nieporęt, NIP 1131050335. 
 2. Adres do korespondencji: ul. Myśliwska 7a, 05-126 Nieporęt.
 3. Przechowywane i przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail.
 4. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy. Dane nie są przekazywane do osób trzecich.
 5. Dane są przechowywane i przetwarzane przez czas trwania zawartych umów, ich wykonania, w tym do czasu upływu terminów roszczeń z tytułu zapłaty oraz przez czas niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych i ewidencyjnych leżących po stronie KSP.
 6. Dane przetwarzane są w celu wykonywania warunków umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz w celu określonym w udzielanej zgodzie na ich przetwarzanie tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b).
 7. Klubowicz ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i następnie wykonania umowy.
 9. W przypadku pytań dotyczących przechowywania i przetwarzania danych możliwy jest kontakt poprzez:
 • adres e-mail: klubszalonychpeset@gmail.com
 • przesyłkę listowną skierowaną na adres: ul. Myśliwska 7a, 05-126 Nieporęt.
 1. W świetle powyższych informacji, Klubowicz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej umowy.
 • 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą załatwiane polubownie.
 3. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Organizatora kursu.
 4. Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obu stron i zachowania  formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

Klub Szalonych Pęset                                                                                    Klubowicz 

 

 

Dołączenie do KSP jest jednoznaczne z akceptacją Umowy.